Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Można Przeczytać, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
 2. Fundacja została ustanowiona przez Radosława Szlązaka zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotr Grzegorz Banderski w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Wieniawska 8/3 w dniu 14 grudnia 2022 roku.
 3. Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.
 4. Fundacja jest organizacją apolityczną i niezwiązana z żadnym wyznaniem
 5. Fundacja ma osobowość prawną.
 6. Siedzibą fundacji jest miasto Lublin.
 7. Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.


§2

 1. Fundacja funkcjonuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych oraz zmienioną wersją logotypu.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi o tych samych lub podobnych celach działania, oraz może pozostawać członkiem tych podmiotów na zasadach pełnej autonomii. 
 5. Fundacja ma prawo powoływać ośrodki, biura, filie, oddziały, czytelnie, świetlice i zakłady w kraju i za granicą, a także przystępować lub obejmować udziały w innych podmiotach, w szczególności w spółdzielniach i spółkach

§3

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, certyfikatami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§4

 1. Celami Fundacji są:

1.1.         Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej i zawodowej aktywności osób, grup i środowisk lokalnych.

1.2.         Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i społecznego.

1.3.         Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych oraz seniorów.

1.4.         Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk.

1.5.         Działalność w zakresie wspierania społeczności, polegający na nieodpłatnym udostępnianiu im zasobów mających na celu rozwój intelektualny, artystyczny, zdrowotny, profesjonalny, naukowy czy duchowny w formie książek zarówno papierowych, jak i w formie elektronicznej (ebook, audiobook), a także podobnych materiałów w formie aplikacji informatycznych, webinarów, broszur, zeszytów, plakatów, czasopism lub gazet. 

1.6.         Zwiększanie darmowego dostępu do książek poprzez przekazywanie egzemplarzy instytucjom takim jak szkoły, biblioteki, świetlice lub przedszkola oraz rządowym, samorządowym i pozarządowym instytucjom działającym na rzecz oświaty, kultury, wychowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

1.7.         Działanie w obszarze rewitalizacji.

1.8.         Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i z zagrożeniem utraty pracy

1.9.         Pomoc dla osób pracujących, chcących zwiększyć swoje kompetencje lub zmienić zawód.

1.10. Pogłębienie świadomości społecznej o roli czytania w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także pobudzanie aktywności intelektualnej wśród społeczeństwa.

1.11. Działalność mająca na celu naukę pozytywnych postaw związanych ze społeczeństwem informacyjnym, zwłaszcza w zakresie krytycznego myślenia, umiejętności weryfikacji informacji, analizy danych oraz czytania ze zrozumieniem. 

1.12. Wszelka działalność mająca na celu upowszechnianie literatury i promocję pisarzy, wydawnictw oraz publikujących samodzielnie autorów (self-publishing).

1.13. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1.14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1.15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

1.16. Działania w zakresie promocji uczenia się przez całe życie.

1.17. Promocje technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji.

1.18. Promowanie nowych technologii i procesów automatyzacyjnych w edukacji, nauce i biznesie.

1.19. Promowanie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

1.20. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

1.21. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1.22. Animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju opartego na aktywności obywatelskiej.

1.23. Wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym.

1.24. Udzielanie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom organizacyjnym, szkołom i innym podmiotom, w zakresie rozwoju poprzez działania edukacyjne i doradcze. 

1.25. Zbieranie książek i materiałów o walorach edukacyjnych i artystycznych od osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej celem ich wykorzystania w działaniach Fundacji.

1.26. Współpraca ze środowiskiem akademickim, artystycznym, naukowym i badawczo-rozwojowym w szczególności w obszarze innowacji społecznych i promocji nauki, sztuki lub czytelnictwa.

1.27. Inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

1.28. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.1.         Działalność edukacyjną, w tym organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów i kursów, także z zakresu kształcenia ustawicznego.

1.2.         Rozpowszechnianie i realizowanie programów edukacyjnych i form kształcenia, szczególnie nowatorskich.

1.3.         Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli niemających charakteru kształcenia ustawicznego.

1.4.         Nieodpłatane przekazywanie książek różnym instytucjom, a w szczególności przedszkolom, szkołom, bibliotekom, instytucjom akademickim, instytucjom kultury, innym instytucjom oświatowym, zakładom opieki zdrowotnej i miejscom społecznie pożytecznym. 

1.5.         Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

1.6.         Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

1.7.         Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc przy przekwalifikowaniu i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych wśród dorosłych, w szczególności wśród studentów, absolwentów studiów, wykluczonych cyfrowo, bezrobotnych, skazanych, osób dotkniętych kryzysem gospodarczym.

1.8.         Organizowanie zbiórek na terenie Polski oraz za granicą.

1.9.         Prowadzenie programów mających na celu promocję czytelnictwa.

1.10. Udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju regionalnego i aktywności lokalnej.

1.11. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej dla pracowników i przedsiębiorców, w szczególności dla jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób chcących rozpocząć działalność gospodarcza.

1.12. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, lub zawodowego, w szczególności osób niepełnosprawnych, rodziców z małym dzieckiem, opiekunów osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych.

1.13. Organizowanie wydarzeń oraz imprez wpływających na wzrost konkurencyjności regionów, a także na nawiązywanie i rozwiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej.

1.14. Prowadzenie działalności wydawniczej, drukarskiej, marketingowej, informatycznej oraz internetowej.

1.15. Organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania z artystami.

1.16. Organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu nauki: pokazy eksperymentalne, wykłady, wystawy, spotkania z naukowcami.

1.17. Organizowanie lub współorganizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych.

1.18. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich

1.19. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej dla pracowników i władz administracji publicznej, oraz sektora pozarządowego.

1.20. Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji oraz wartości demokratycznych, postaw obywatelskich i przedsiębiorczości 

1.21. Prowadzenie edukacji wielokulturowej i ekologicznej.

1.22. Rewitalizacja obszarów miejskich.

1.23. Opracowanie i wdrażanie produktów turystycznych, działania z zakresu wspomagania rozwoju obszarów wiejskich, w tym agroturystyka.

1.24. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.

1.25. Opracowanie koncepcji, planów i innych dokumentów o charakterze strategicznym na rzecz organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikro i małych przedsiębiorstw.

1.26. Udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej oraz intelektualnej osobom, oraz jednostkom organizacyjnym, pragnących zdobyć wiedzę o społeczeństwie obywatelskim, a także podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

1.27. Udzielanie stypendiów lub grantów osobom fizycznym, lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

1.28. Wspomaganie innych wydarzeń, akcji i organizacji mających cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

§6

 1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność w pełnym zakresie wymienionym w §5.

Rozdział III

Działalność gospodarcza Fundacji

§7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

3.1.         Produkcja artykułów piśmiennych.

3.2.         Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.

3.3.         Pozostałe drukowanie.

3.4.         Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.

3.5.         Reprodukcja zapisanych nośników informacji.

3.6.         Naprawa i konserwacja maszyn.

3.7.         Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

3.8.         Sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

3.9.         Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

3.10. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

3.11. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

3.12. Sprzedaż wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. 

3.13. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobowych prowadzona na straganach i targowiskach.

3.14. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

3.15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

3.16. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

3.17. Ruchome placówki gastronomiczne.

3.18. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

3.19. Wydawanie wykazów, rejestrów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).

3.20. Wydawanie gazet.

3.21. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

3.22. Pozostała działalność wydawnicza.

3.23. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

3.24. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

3.25. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

3.26. Działalność związana z projekcją filmów.

3.27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

3.28. Działalność związana z oprogramowaniem.

3.29. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

3.30. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

3.31. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii.

3.32. informatycznych i komputerowych.

3.33. Przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 

3.34. Działalność portali internetowych.

3.35. Działalność agencji informacyjnych.

3.36. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.37. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

3.38. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

3.39. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

3.40. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

3.41. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

3.42. Badania i analizy związane z jakością żywności.

3.43. Pozostałe badania i analizy techniczne.

3.44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

3.45. Badanie rynku i opinii publicznej.

3.46. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.

3.47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

3.48. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

3.49. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

3.50. Działalność fotograficzna.

3.51. Działalność związana z tłumaczeniami.

3.52. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.53. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

3.54. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

3.55. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

3.56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

3.57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3.58. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

3.59. Działalność agencji pracy tymczasowej.

3.60. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

3.61. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

3.62. Działalność w zakresie informacji turystycznej.

3.63. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.64. Pozostałe sprzątanie.

3.65. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

3.66. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

3.67. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

3.68. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

3.69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.70. Wychowanie przedszkolne.

3.71. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

3.72. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

3.73. Nauka języków obcych.

3.74. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3.75. Działalność wspomagająca edukację.

3.76. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób.

3.77. Opieka dzienna nad dziećmi.

3.78. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.79. Działalność bibliotek.

3.80. Działalność archiwów.

3.81. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

3.82. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

3.83. Działalność organizacji profesjonalnych.

3.84. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

3.85. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.

3.86. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

3.87. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

3.88. Działalność agencji marketingowych.

3.89. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

3.90. Działalność i usługi badawcze, naukowe i badawczo-rozwojowe.

3.91. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§8

 1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §7, przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział IV

Dochody i majątek Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Ponadto ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1.1.         Darowizn, spadków, zapisów.

1.2.         Dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych.

1.3.         Dotacji z budżetu państwa, budżetów samorządowych, instytucji zagranicznych oraz środków Unii Europejskiej.

1.4.         Grantów przyznawanych na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, a także instytucje państwowe i samorządowe w Polsce i poza jej granicami.

1.5.         Dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych.

1.6.         Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji.

1.7.         Odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.).

1.8.         Dochodów z praw majątkowych.

1.9.         Dopłat Fundatorów lub Zarządu Fundacji

1.10. Prowadzenia działalności gospodarczej.

2.  Dochody Fundacji są przeznaczone na realizację jej celów statutowych.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział V

Zarząd Fundacji

§12

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 członków i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

3.1.         Złożenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji.

3.2.         Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3.3.         Odwołania – może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.

3.4.         Śmierci.

4.                  Fundator może odwołać członka Zarządu w przypadku:

4.1.         Nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu.

4.2.         Istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

4.3.         Celowego działania na szkodę Fundacji lub jej wizerunku.

4.4.         Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

§13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, a w szczególności:

2.1.         Kierowanie działalnością Fundacji.

2.2.         Uchwalanie regulaminów.

2.3.         Nadzorowanie zgodnego z prawem obiegu dokumentami.

2.4.         Realizacja celów statutowych.

2.5.         Sporządzanie planów pracy i budżetu.

2.6.         Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

2.7.         Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji.

2.8.         Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

2.9.         Ustalanie wzorów znaku, odznak, logo, pieczęci Fundacji oraz zasad ich używania.

§14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Spotkania Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator. 
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadki równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub braku wiążącego stanowiska w danej sprawie, decydujący głos ma Fundator.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku Zarządu jednoosobowego. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć jej funkcjonowania i celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

§16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§17

1.      Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.  W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji.

3.  O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego.

§19

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Do podjęcia decyzji o połączeniu z inną Fundacją paragraf punkt powyżej stosuje się odpowiednio.

§20

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Lublin, dnia 14.12.2022 r.